Formularz zgłoszeniowy

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  REGISTRATION FORM
  РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР

  Imię | First name | Имя


  Nazwisko | Surname | Фамилия

  Adres e-mail | Your e-mail | Адрес электронной почты

  Tytuł/stopień naukowy/zawodowy | Scientific degree | Ученая степень и звание

  Afiliacja | Affiliation | Университет - Место работы

  Telefon kontaktowy | Phone number | Номер телефона

  Forma udziału w konferencji (online/stacjonarna)

  Posiłki:

  Czy wystawić fakturę? | Do you need an invoice? | Выставлять счёт-фактуру?

  Tak / Yes / Да

  Dane do faktury – instytucja | Invoice details | Сведения о счете

  Dane do faktury – adres instytucji | Invoice details – address | Сведения о счете

  Dane do faktury – NIP | Invoice details – TAX number | Сведения о счете

  Adres, na który faktura ma być przesłana (instytucja) | The invoice should be sent to... (institution) | Aдрес для корреспонденции

  Adres, na który faktura ma być przesłana (ulica) | The invoice should be sent to... (street) | Aдрес для корреспонденции

  Adres, na który faktura ma być przesłana (kod, miejscowość) | The invoice should be sent to... (city and zip code) | Aдрес для корреспонденции

  Tytuł referatu | Title of the paper | Название статьи

  Abstrakt / Abstract | Аннотация

  Czy chcesz otrzymać publikację pokonferencyjną?

  Tak / Yes / Да

  Adres, na który ma być przesłana publikacja (instytucja)

  Adres – ulica, numer

  Adres – kod, miejscowość

  Uwagi (pole nieobowiązkowe) | Other comments | Примечание (необязательное поле)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu w celach związanych z organizacją Konferencji Naukowej Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość